PRIVACYVERKLARING

Wie zijn we?

Makelaar- en Assurantiekantoor van Wijnen heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten, verkoop en aankoop woningen.

Vertrouwelijkheid

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die ons worden verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld. Voor onze medewerkers geldt dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennisnemen. Als de wet ons dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij hiervoor een wettelijke reden hebben. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene wet gegevensbescherming (AVG). Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn om met elkaar een overeenkomst aan te gaan en uit te voeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zonder het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen wij dit niet doen.

Welke persoonsgegevens van u verwerken wij?

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens: contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat. Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever. Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden. Uw gegevens over uw huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen.. Eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant), gegevens ingediende claims/claimhistorie. Wanneer wij gezondheidsvragen of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met toestemming.

Bewaartermijnen

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na het verstrijken van deze termijnen wissen wij uw persoonsgegevens automatisch. Binnen deze termijnen kunt u ook geen bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Doorgifte persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens verstrekken wij alleen aan derden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden bedoelen wij onder andere financiële instellingen ( zoals banken of verzekeraars ) bij wie wij uw financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt die wij voor u beheren of waarbij wij begeleiden tijdens de looptijd van het product, uitbestedingspartijen die namens ons uw gegevens verwerken en uw aanvraag beoordelen, taxateurs, notarissen, makelaars, schadeexperts. In het geval van fraude kunnen wij uw gegevens doorgeven aan databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis Uw gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen die niet betrokken zijn bij onze dienstverlening. Wij zorgen er altijd voor dat uw persoonsgegevens met de grootste zorg door derden worden behandeld en dat de gegevensoverdracht op een veilige manier plaatsvindt.

Verzoeken over het verwerken van uw persoonsgegevens

Indien u uw persoonsgegevens in wenst te zien, te corrigeren, over te dragen, bezwaar te maken of te verwijderen, kunt u ons per e-mail of per brief een verzoek zenden.

Contact

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van Makelaars- en Assurantiekantoor van Wijnen Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een verzoek inzake uw persoonsgegevens wenst in te dienen, neem dan contact op o.v.v. “verzoek inzake persoonsgegevens” via: info@vanwijnennijkerk.nl of door een brief te sturen naar: Mak.en Ass. Kantoor van Wijnen, Vrijheidslaan 7, 3861 JB Nijkerk.

Klachten

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op onze website vww.vanwijnennijkerk.nl publiceren wij altijd de meeste recente versie.

Makelaars- en Assurantiekantoor van Wijnen – mei 2018